બી.ટી.કપાસનાં જીંડવાની ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક નિયંત્રણ મેળવવાના પગલાઓ અપનાવવા જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીનો અનુરોધ

બી.ટી.કપાસનાં જીંડવાની ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક નિયંત્રણ મેળવવાના પગલાઓ અપનાવવા જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીનો અનુરોધ

જૂનાગઢ તા.૨૯,

જૂનાગઢ જિલ્‍લાના વિસાવદર તાલુકાનાં અમુક ગામોમાં હાલ કપાસના જીંડવાની ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. જેના લીધે કપાસના ફુલ ભમરી પર અસર થતાં ખરી પડવાના કિસ્‍સાઓ ખેડુતોને ધ્‍યાને આવ્‍યા છે. કપાસને ગુલાબી ઇયળના ઉપદ્રવથી બચાવવા માટે નિયંત્રણના પગલાઓ લઇ આ ઇયળનો ઉપદ્રવ અટકાવી શકાય છે.

જીંડવાની ઇયળનો ઉપદ્રવ ફુલ ભમરીની અંદર થતો હોવાથી દવાના છંટકાવ કરતા ગુલાબી ઈયળનાં ઉપદ્રવથી લઇને કપાસની છેલ્લી વીણી સુધી હેકટરદીઠ ૪૦ ફુર્દી માટેની ફેરોમેન ટ્રેપ લગાવવામાં આવે, મોજણી અને નિગાહ માટે હેક્ટરે ૫ પ્રમાણે ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવે તો આ ઇયળના ફુદાઓનો નાશ થશે અને ઇયળનો ઉપદ્રવ ઘટશે.જો ફેરોમેન ટ્રેપમાં સતત ત્રણ દિવસ સુધી ૮ થી ૯ ફુદી પકડાય તો જંતુનાશક દવા જેવી કે ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૧૦ મીલી અથવા ફેનવલરેટ ૨૦ ઇ.સી. ૧૦ મીલી, અથવા પ્રોલીટ્રીન ૪૪ ઇ.સી. ૧૦ એમ.એલ. અથવા એમામેક્ટીન ૫ ડબલ્યુ જી ૨ ગ્રામ અથવા ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૪.૫ એસ.એલ. ૧૦ એમ.એલ.  ફ્લુબેન્‍ડીએમાઇડ ૪૮ એસ.સી ૩ એમ.એલ. અથવા નોવાલ્યુરોન ૧૦ ઇ.સી. ૧૦ એમ.એલ., અથવા ક્લોરોટ્રેનીલીપ્રોલ ૩ મી.લી. લેખે દશ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.દરેક છંટકાવ વખતે દવા બદલતી રહેવી. ઇયળનો ઉપદ્રવ ખેતરના થોડાં વિસ્‍તાર પૂરતો મર્યાદિત હોય તેવા સંજોગોમાં નુકશાન પામેલા ફુલ ભમરી અને પાંદડાઓનો નાશ કરવો. જે વિસ્‍તારમાં ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધુ રહેતો હોય ત્યાં કપાસની વહેલી પાકતી જાતની પસંદગી કરવી.

      ગુલાબી ઈયળનાં શરૂઆતનાં ઉપદ્રવથી હેક્ટરે ૧.૫ લાખ ટ્રાઇકોગ્રામો ભમરી અઠવાડીયાના ગાળે ૫ વખત અને પ્રથમ અને બીજા અઠવાડીયામાં હેક્ટરે ૧૦ હજાર પ્રમાણે લીલી પોપટીની ઈયળો છોડવાની જૈવીક નિયંત્રણનો લાભ લઇ શાકય છે. જૈવીક નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૧૫૦૦ પીપીએમ-૫૦ મીલી/પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવાથી આ જીવાતનું નિયંત્રણ સારી રીતે થઇ શકે છે.

જૈવિક નિયંત્રણ માટે કળી-અને જીંડવા બેસે ત્‍યારથી લીંબોળીનું તેલ-૬૦ મીલી અને બ્‍યુવેરીયા બાસીયાના-૬૦ ગ્રામ, બીટી પાવડર-૬૦ ગ્રામ/ પ્રતિ ૧ પંપમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરી પણ સારું નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે. રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ક્લોરપાયરીફોસ, ક્વિનાલફોસ અથવા ડીડીવીપી દવા પ્રતિ પંપ ૨૫ મીલી પ્રમાણે રાખી છંટકાવ કરવો. જો વધારે પ્રમાણમાં ઉપદ્રવ જણાય તો કોરોજન અથવા નુવાલ્યુરોન દવા ૨૦ મીલી/પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરવાથી સારું નિયંત્રણ થઇ શકે છે.

આ તમામ પગલાઓ લઇ જીંડવાની ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે, તેમ જૂનાગઢ જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીની એક યાદીમાં જણાવાયું છે.      

૦૦૦૦૦

જૂનાગઢ જિલ્લા ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક  ૨૮ ઓગષ્‍ટ-૧૫નાં રોજ યોજાશે

જૂનાગઢ તા.૨૯,

જૂનાગઢ જિલ્લા ફરિયાદ સમિતી અને સંકલન સમિતીની બેઠક દર માસે ત્રીજા શનિવારે યોજાતી હોય છે. પરંતુ આગામી ઓગષ્‍ટ માસે ત્રીજા શનિવારે ૧૫ મી ઓગષ્‍ટ (સ્‍વાતંત્ર્ય દિન) ની જાહેર રજા આવતી હોય ઓગષ્‍ટ માસની ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક હવે ૨૮/૦૮/૨૦૧૫નાં રોજ નિયત સમયે યોજવામાં આવનાર છે. જેની સંબંધિત તમામએ નોંધ લેવા કલેકટર કચેરીની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

૦૦૦૦૦૦

ડો. બાબા સાહેબની ૧૨૫મી જન્મજયંતી ઉજવણી ઉપલક્ષ્‍યે જૂનાગઢમાં યોજાનાર સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમો મોકુફ

જૂનાગઢ તા.૨૯,

ડો. બાબા સાહેબ આંબડકરજીની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી વર્ષની ઉજવણી અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લામાં તા. ૩૦ જુલાઇનાં રોજ  ઓઘડનગર ખાતેની આદર્શ નિવાસી શાળામાં યોજાનાર ભવાઇનો(સાંસ્‍કૃતિક) કાર્યક્રમ રાષ્‍ટ્રીય શોકનાં કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે તેમ નાયબ નિયામક કે.એ.પ્રજાપતીની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

00000000000

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ડેમ સાઇટ પર નોંધાયેલ વરસાદ

જૂનાગઢ તા.૨૯,

જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલા ડેમ સાઇટ પર આજે ૨૯ જુલાઇની સવારે ૬-૦૦ કલાક સુધીમાં નોંધાયેલ વરસાદ મધુવંતી ૧૭ મી.લી, આંબાજળ ૧૫ મી.લી, ઝાંઝેશ્રી ૧૯ મી.લી, ઉબેણ ૧૭ મી.લી, ધ્રાફડ ૧૭ મી.લી, ઓઝત શાપુર ૧૫ મી.લી, ઓઝત-૨ ૧૪ મી.લી, ઓઝત વંથલી ૧૯ મી.લી, મોટા ગુજરીયા ૪૫ મી.લી, બાંટવા ખારો ૧૮ મી.લી, હસ્‍નાપુર ૨૦ મી.લી, પ્રેમપરા ૩૬ મી.લી, ગળથ ૬૫ મી.લી, ઓઝત આણંદપુર ૩૫ મી.લી, ઉબેણ વિયર કેરાળા ૪૫ મી.લી. વરસાદ નોંધાયેલ છે.

૦૦૦૦૦૦

જૂનાગઢ જિલ્લાનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે કારકિર્દી ઘડતર માર્ગદર્શન સપ્‍તાહ યોજાશે

જૂનાગઢ તા.૨૯,

જિલ્લા રોજગાર વિનીમય કચેરી અને માહિતી ખાતાની જૂનાગઢ કચેરીનાં સંયુક્ત ઉપક્રમે આગામી ૧૧ ઓગષ્‍ટ થી ૧૭ ઓગષ્‍ટ સુધી  વિદ્યાર્થીઓનાં શૈક્ષણિક કારકિર્દી ઘડતર અંગે માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે કારિર્દી આયોજન સપ્‍તાહની ઉજવણી હાથ ધરાશે. કાર્યક્રમનું ઉદઘાટન તા. ૧૧ ઓગષ્‍ટે સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્‍કુલ જૂનાગઢ ખાતેથી કરવામાં આવશે. સપ્‍તાહ દરમ્યાન જિલ્લાની વિવિધ શાળાઓને આવરી લઇ શાળા કક્ષાએ  તજજ્ઞોનાં વાર્તાલાપ, વાલી સંમેલન, વકતૃત્વ સ્‍પર્ધા, પ્રદર્શન, નિબંધ લેખન, ઉદ્યોગગૃહો તેમજ ટેક્નીકલ સંસ્‍થાઓની મુલકાત વગેરે આયોજનો હાથ ધરાશે.  તા. ૧૭ ઓગષ્‍ટનાં રોજ માણાવદરની લાયન્સ હાયર સેકન્ડરી માધ્યમિક શાળા ખાતે સમાપન સમારોહ યોજાશે. તેમ રોજગાર અધિકારી(જનરલ)ની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

                                                 ૦૦૦૦૦૦

             જૂનાગઢ જિલ્લાનો ૬૬ મો વન મહોત્સવ કાર્યક્રમ મોકૂફ

જૂનાગઢ તા.૨૯

પ્રતિ વર્ષની માફક રાજ્યભરમાં વન મહોત્સવનું આયોજન હાથ ધરાતુ હોય છે. આવતી કાલ તા. ૩૦નાં રોજ નવી આર.ટી.ઓ. કચેરી જૂનાગઢ ખાતે યોજાનાર જિલ્લા કક્ષાનો ૬૬મો વન મહોત્સવ રાષ્‍ટ્રીય શોક જાહેર થવાથી મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે તેમ નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી ડી.આઇ.ઠક્કરની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

                                            ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

ઓમ શાંતી ટ્રસ્ટ દ્વારા જૂનાગઢ સોનાપુરી ખાતે યોજાશે ગુરૂપૂર્ણિમા મહોત્સવ

ઝુલેલાલ વાડી ફુલીયા હનુમાન રોડ જૂનાગઢ ખાતે મહાપ્રસાદનું આયોજન

જૂનાગઢ તા.૨૯

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરૂ મહત્વમહાત્મ્ય સર્વોચ્ચ સ્થાન પર છે. ગુરૂ પ્રત્‍યે કૃતજ્ઞતા વ્‍યકત કરવાનો અવસર એટલે ગુરૂપુર્ણિમાં જીવન ને શિક્ષીત અને દિક્ષીત કરવા માટે ગુરૂની ભૂમિકા બહુ મહત્‍વપૂર્ણ છે.સુમરન મારગ સાચકા, સદગુરૂ દિયે બતાય, શ્વાસ ઉચ્છવાસે સુમરતા, એક દિન મિલ્યા આયતેથી આઘ્યાત્મિક પરંપરામાં ગુરુદેવનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તેથી ગુરૂપુર્ણિમાનું મહાપર્વ દરેક જગ્યાએ ભાવવિભોર વાતાવરણમાં ધામઘુમથી ઉજવવામાં આવે છે.આવી ઉજવણી જૂનાગઢનાં ઓમ શાંતી ટ્રસ્‍ટ દ્વારા સોનાપુરી ખાતે તા. ૩૧ જુલાઇનાં રોજ સવારે ૭-૦૦ થી ૧૩-૦૦ કલાક સુધી યોજાશે.

            ગુરૂને પ્રભુની સમકક્ષ માની દરેક ધર્મપ્રેમી ભાઇબહેનો માટે ગુરૂપુજન બાદ બપોરે ૧૩-૦૦ કલાકે ઝુલેલાલ વાડી ફુલીયા હનુમાન રોડ જૂનાગઢ ખાતે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. તો જૂનાગઢનાં ગુરૂપુજનમાં સહભાગી બનવા ઈચ્છતા સૈા ધર્મપ્રેમી ભાઇ બહેનોને ગુરૂ ગોવિંદ દોનોં ખડે, કિસકો લાગું પાય, બલિહારી ગુરૂદેવકી, જીને ગોવિંદ દિયા બતાય અષાઢ માસની પુર્ણિમાને ગુરૂપુર્ણિમા નાં શૂભ અવસરે સોનાપુરી ખાતે ગુરૂપુજનમાં અને બપોરે લંગર (ભોજનપ્રસાદ)માં ભાગ લેવા ઓમ શાંતી ટ્રસ્ટ જૂનાગઢનાં મનહરભાઇ નેભનાણીની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

                                                 ૦૦૦૦૦૦૦૦

સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના મોચી જ્ઞાતિના બોર્ડના છાત્રોનો સન્માન સમારંભ વિદ્યાર્થીઓને માર્કશીટની નકલ મોકલવા સૂચના

જૂનાગઢ તા.૨૯

સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના જિલ્લાઓમાં વસતા મોચી જ્ઞાતિના છાત્રોને સન્માનવાનો કાર્યક્રમ આગામી સપ્ટેમ્બર માસમાં રાજકોટ ખાતે યોજાનાર છે.

રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, મોરબી, દ્વારકા, સોમનાથ, બોટાદ અને કચ્છ જિલ્લાના કોઇ પણ ગામમાં નિવાસ કરતા આ જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે માર્ચ-૨૦૧૫માં લેવાયલ ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ૮૦ ટકા કે તેથી વધુ માર્ક્સ મેળવ્યા હોય તેમણે પોતાની માર્કશીટની પ્રમાણિત નકલ, પોતાનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર, સંબંધિત ગામના જ્ઞાતિના પ્રમુખનો ઓળખાણ સ્વરૂપનો દાખલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટા વગેરે વિગતોવાળી અરજી તા.૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ સુધીમાં (૧) ડી. આર. ઝાલા શ્રીરંગ સોસાયટી, બ્લોક નં.૧૩, રામેશ્વર કૃપા, ગુરૂદત્ત મંદિર સામે, ચિત્તલ રોડ, અમરેલી. (૨) અશોકભાઇ આર. ગોહેલ, પ્રમુખ અક્ષર ટ્રેડર્સ, સેવા સમિતિ પાસે, મહેતા શેરી, એમ.જી. રોડ, ભાવનગર અને (૩) દિનેશભાઇ ચાવડા, ચામુંડા કૃપા, શ્રી હરી સોસાયટી, શેરી નં. ૯, કપીલા હનુમાન મંદિરની બાજુમાં, મવડી ચોકડી, રાજકોટના સરનામે મોકલી આપવા શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ મોચી જ્ઞાતિ મહામંડળના પ્રમુખ અશોકભાઇ ગોહેલ તથા મંત્રી કિરીટભાઇ ચૌહાણની યાદીમાં જણાવાયું છે.

૦૦૦૦૦૦

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s